Σημείωση
13 του Ν.184(I)/2011Μεταβατικές διατάξεις

(1) Ο δυνάμει του άρθρου 12 καταργηθείς νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.189(I)/2004] εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί δυνάμει του Άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης αυτών, εξαιρουμένων των διατάξεων του καταργηθέντος νόμου περί τελών.

(2) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του 184(I)/2011], οι συμβάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) υπόκεινται στα τέλη που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του 184(I)/2011].