Πιστοποιητικό ικανότητας από άλλο κράτος μέλος

7. ΄Οταν ο αιτητής διαθέτει εθνικώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που αποκτήθηκε σε κράτος μέλος και με το οποίο βεβαιώνονται γνώσεις και ικανότητα όσον αφορά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που ισοδυναμούν, κατά περίπτωση, με δύο ή τρία χρόνια επαγγελματικής κατάρτισης τουλάχιστον, το πιστοποιητικό αυτό είναι δυνατό να αντιμετωπίζεται όπως και το πιστοποιητικό που βεβαιώνει την διάρκεια της κατάρτισης η οποία απαιτείται από το άρθρο 6 παράγραφος (α) υποπαράγραφοι (ii και (iv), παράγραφος (β) υποπαράγραφοι (ii) και (iv), παράγραφος (γ) υποπαράγραφος (ii) και παράγραφος (δ) υποπαράγραφοι (ii), (iii) και (v).