Συνεργασία

22. Η Αρμόδια Αρχή, προς εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20, τηρουμένου του άρθρου 4, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων, έχει δικαίωμα να ζητεί κάθε πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη, από τους φορείς παροχής υπηρεσιών.