Σημείωση
25 του Ν.205(Ι)/2012Έναρξη της ισχύος του παρόντος Ν.205(I)/2012

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.205(I)/2012] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, εκτός από το άρθρο 7 το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.