Σημείωση
13 του Ν.90(I)/2005Έναρξη ισχύος ορισμένων διατάξεων

Η έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4(α) και 5 είναι η 1η Ιουλίου 2005.