Σημείωση
24 του Ν.205(Ι)/2012Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

Οι περί Αμοιβαίας Συνδρομής των Αρμόδιων Φορολογικών Αρχών των Κρατών Μελών στον Τομέα των Άμεσων Φόρων, και των Φόρων Επί των Ασφαλίστρων Νόμου του 2004 και 2005, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.205(I)/2012]:

Νοείται ότι, η συνέχεια της νομοθεσίας δεν επηρεάζεται από την αντικατάσταση του καταργηθέντος Νόμου από τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.205(I)/2012].