Διαδικασία Κοινοποίησης για Γενικές Εξουσιοδοτήσεις

38. (1) Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που απαιτείται ατομικό δικαίωμα χρήσης αριθμών δεν απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης από τον Επίτροπο ως προϋπόθεση για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε πρόσωπο σκοπεύει να παρέχει δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών κοινοποιεί εκ των προτέρων στον Επίτροπο την πρόθεσή του.

(2) Η κοινοποίηση βάσει του εδαφίου (1) θα έχει τη μορφή που καθορίζεται σε Διάταγμα που εκδίδει ο Επίτροπος και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το όνομα του κοινοποιούντως προσώπου, συμπεριλαμβανομένου, σε περίπτωση νομικού προσώπου, τον αριθμό εγγραφής του,

(β) τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπευθύνων επικοινωνίας,

(γ) την επαγγελματική διεύθυνση του προσώπου και, σε περίπτωση νομικού προσώπου το εγγεγραμμένο γραφείο και/ή τη διεύθυνση της έδρας του,

(δ) μια σύντομη περιγραφή του δικτύου ή της υπηρεσίας που συνιστά αντικείμενο της κοινοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης σχετικά με το αν το σχετικό δίκτυο ή υπηρεσία θα είναι δημοσίως διαθέσιμα, και

(ε) την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της σχετικής δραστηριότητας.

(3) Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο (2) θα καταχωρείται σε ειδικό Μητρώο φορέων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο θα τηρείται για το σκοπό αυτό από τον Επίτροπο. Ο Επίτροπος θα τηρεί το αρχείο με τον τρόπο που κρίνει καταλληλότερο, χωρίς να αποκαλύπτει πληροφορίες που θεωρούνται από το κοινοποιών πρόσωπο ως εμπιστευτικές. Ο Επίτροπος δύναται, ανάλογα με την περίπτωση, να τροποποιεί ή να διαγράφει μια εγγραφή στο Μητρώο.

(4) Το πρόσωπο κοινοποιεί στον Επίτροπο οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται βάσει του εδαφίου (2) εντός τριάντα (30) ημερών από την αλλαγή.

(5) Το κοινοποιών πρόσωπο, σε περίπτωση που αποφασίσει τη διακοπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνιστούν αντικείμενο της γενικής εξουσιοδότησης, ειδοποιεί τον Επίτροπο εντός τριάντα (30) ημερών από την παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

(6) Σε περίπτωση που το ζήτημα του κατά πόσον ένα πρόσωπο λειτουργεί βάσει μιας γενικής εξουσιοδότησης εγερθεί στα πλαίσια διαδικασιών ενώπιον Δικαστηρίου, πιστοποιητικό που φέρει τη σφραγίδα του Επιτρόπου και δηλώνει ότι το όνομα του προσώπου που προσδιορίζεται στο πιστοποιητικό δεν εισήχθη στο Μητρώο, είναι αποδεκτό ως απόδειξη του γεγονότος ότι το πρόσωπο που προσδιορίζεται στο πιστοποιητικό δεν κοινοποίησε στον Επίτροπο την πρόθεσή του να παρέχει δίκτυο ή υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών αμέσως πριν την ημερομηνία αυτή ή κατά την περίοδο αυτή. Έγγραφο που παρουσιάζεται ως πιστοποιητικό δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρείται ως τέτοιο πιστοποιητικό, εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο.