Πεδίο εφαρμογής

2. (1) Ο παρών Νόμος θεσπίζει τους όρους ρύθμισης

(α) δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και των συναφών υπηρεσιών και διευκολύνσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός εναρμονισμένου πλαισίου ρύθμισης εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με στόχο να συνδράμει στη σύγκλιση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογίας της πληροφορία και των ηλεκτρονικών μέσων,

(β) των ταχυδρομικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός εναρμονισμένου πλαισίου ρύθμισης εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της ανωτέρω παραγράφου, ο παρών Νόμος, μεταξύ άλλων:

(α) δημιουργεί ένα διαφανές Ρυθμιστικό και διαδικαστικό πλαίσιο το οποίο ενθαρρύνει τις καινοτόμες τεχνολογίες και διευκολύνει τη μετάβαση της αγοράς στον πλήρη ανταγωνισμό,

(β) διασφαλίζει και προωθεί την παροχή ενός ευρέους φάσματος υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο,

(γ) προωθεί τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και διασφαλίζει τη μη κατάχρηση θέσεως σημαντικής ισχύος στην αγορά,

(δ) περιγράφει τη διάρθρωση, το ρόλο και τις διαδικασίες του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

(ε) καθορίζει το πεδίο της καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τους όρους για την παροχή και τη χρηματοδότηση της,

(στ)ενσωματώνει συγκεκριμένους κανόνες προστασίας δεδομένων, προστασίας του καταναλωτή και δικαιωμάτων των χρηστών,

(ζ) διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των δικτύων και υπηρεσιών,

(η) διασφαλίζει και προωθεί την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των σπάνιων πόρων αρίθμησης,

(θ) εισάγει ένα θεσμικό πλαίσιο που συνάδει με τις υποχρεώσεις βάσει του Κοινοτικού Δικαίου,

(ι) προστατεύει τα συμφέροντα του κράτους στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας,

(ια) διασφαλίζει και προωθεί την ανάπτυξη ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας προσφοράς τους,

(ιβ) θεσπίζει τους όρους που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(ιγ) ρυθμίζει την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας εντός της Δημοκρατίας,

(ιδ) ρυθμίζει τη χρηματοδότηση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας υπό προϋποθέσεις που εγγυώνται τη μόνιμη προσφορά της υπηρεσίας αυτής,

(ιε) θεσπίζει τους κανόνες που αφορούν τις αρχές τιμολόγησης και τη διαφάνεια των λογαριασμών για την παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας,

(ιστ) καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας για την παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και την εγκαθίδρυση συστήματος που διασφαλίζει την τήρησή τους,

(ιζ) εναρμονίζει τις τεχνικές προδιαγραφές,

(κ) διασφαλίζει και προωθεί τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών,

(λ) θεσπίζει το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαθεσιμότητα του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και τη θέση του σε λειτουργία στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του στον παρόντα Νόμο,

(μ) εξασφαλίζει την τήρηση ουσιωδών απαιτήσεων σε ορισμένες κατηγορίες ή κλάσεις ραδιοεξοπλισμού, με σκοπό τη διαλειτουργικότητα του μέσω δικτύων με άλλο ραδιοεξοπλισμό, τη διασφάλιση σύνδεσής του με διεπαφές κατάλληλου τύπου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διασφάλιση μη βλάβης του δικτύου ή την λειτουργία του με αποτέλεσμα την κατάχρηση πόρων που οδηγούν στη μη αποδεκτή υποβάθμιση της υπηρεσίας, την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των χρηστών και του συνδρομητή, την εξασφάλιση της προστασίας από απάτη, την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τη διευκόλυνση της χρήσης από χρήστες με αναπηρία και την εξασφάλιση ότι η εγκατάσταση του λογισμικού στον ραδιοεξοπλισμό είναι δυνατή μόνον όταν έχει αποδεικτεί η συμμόρφωση του συνδυασμού του ραδιοεξοπλισμού και του λογισμικού.