Επιτήρηση και διασφάλιση συμμόρφωσης

133. (1) Ο Επίτροπος έχει το καθήκον και ευθύνη της επιτήρησης και διασφάλισης της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών. Δια τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Διατάγματος αναφορικά με τις διαδικασίες ακροάσεων και της επιβολής διοικητικών προστίμων και άλλων κυρώσεων.

(2) Σε περιπτώσεις στις οποίες ο Επίτροπος πιστεύει ότι υπάρχει παράβαση όρου άδειας, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και παρέχει σ΄ αυτόν, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο ο Επίτροπος καθορίζει με διατάγματα, την ευκαιρία να προβεί σε παραστάσεις και να επανορθώσει την παράβαση.

(3) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος και ο αδειούχος, δεν συμφωνούν, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο ο Επίτροπος καθορίζει με Διάταγμα, αναφορικά με τις διαδικασίες ακροάσεων και της επιβολής διοικητικών προστίμων και άλλων κυρώσεων, δε συμφωνούν ή ο αδειούχος δεν επανορθώνει της παράβαση, ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει Απόφαση ότι ο αδειούχος δεν επιτρέπεται να επωφελείται της άδειας ή / και να επιβάλει πρόστιμο σ’ αυτόν ή / και να ανακαλέσει την άδεια.ή ο αδειούχος δεν επανορθώνει την παράβαση, ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει Απόφαση ότι ο αδειούχος δεν επιτρέπεται να επωφελείται της άδειας ή/και να επιβάλει πρόστιμο σ΄ αυτόν ή/και να ανακαλέσει την άδεια.