Άλλες Εξουσίες

27. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ο Επίτροπος δύναται -

(α) Να επιτηρεί τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει σε άδειες τις οποίες χορηγεί δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(β) Να απαιτεί από οποιονδήποτε παροχέα δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, οποιαδήποτε πληροφορία την οποία δυνατό να κρίνει ευλόγως ως αναγκαία, για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του.

(γ) Να επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις υπό μορφή διοικητικών προστίμων σε παροχείς δικτύων και/ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και/ή ταχυδρομικών υπηρεσιών για παράβαση του παρόντος Νόμου ή/και διαταγμάτων,

(δ) Να κλητεύει και εξαναγκάζει κατά τον καθορισμένο σε σχετικό Διάταγμα τρόπο την παρουσία μαρτύρων σε έρευνες,

(ε) Να εκδίδει οποιεσδήποτε αποφάσεις είναι αναγκαίες για εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού διαταγμάτων,

(στ) να αναλαμβάνει μια υπόθεση, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος βάσει καταγγελίας και να αποφασίσει κατά πόσον η επιβολή διοικητικού προστίμου ή κυρώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή τα Διατάγματα ή/και τις Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι αιτιολογημένα σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και με τα Διατάγματα και τις Αποφάσεις του Επιτρόπου, με τα οποία ορίζονται δικαιώματα και υποχρεώσεις,

(ζ) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο χωρίς υποχρέωση οποιασδήποτε προειδοποίησης, για επιθεώρηση, ή άλλη εύλογη αιτία, προσωπικά ή δια υπαλλήλων του Γραφείου, ή αντιπροσώπων του, δεόντως εξουσιοδοτημένων προς τούτο, σε οποιοδήποτε τόπο, υποστατικό ή μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας και αέρα, εξαιρουμένης κατοικίας, το οποίο χρησιμοποιείται για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή ταχυδρομείων, και να ελέγχει ως προς τη συμβατότητά του με εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές τον χρησιμοποιούμενο τερματικό εξοπλισμό καθώς επίσης και να συλλέγει στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο ή τα Διατάγματα ή τις Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(η) Αρμόδιοι λειτουργοί του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτικής Αεροπορίας ενεργούντες εις τα πλαίσια των εξουσιών του Επιτρόπου που αναφέρονται ανωτέρω δύνανται να ανακόπτουν, εισέρχονται, επιθεωρούν ερευνούν και διενεργούν έλεγχο σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο θάλασσας και αέρα αντίστοιχα και προβαίνουν στις ενέργειες που αναφέρονται ανωτέρω στη παράγραφο (ζ).

(θ)(i) Εφόσον κρίνεται απαραίτητο για διευκόλυνση της ενάσκησης από τον Επίτροπο ή των υπαλλήλων του Γραφείου ή αντιπροσώπων του των εξουσιών τους δυνάμει του παρόντος άρθρου και του Μέρους 12 του Νόμου, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνίων μπορεί να εξουσιοδοτήσει την αποκάλυψη στον Επίτροπο πληροφοριών που λαμβάνονται για σκοπούς ενάσκησης από τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες ή / και διακινούνται μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλου κράτους μέλους.

(ii) Η αποκάλυψη πληροφοριών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.

(iii) Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων μπορεί να εξουσιοδοτήσει, όταν και εφόσον αυτό επιτρέπεται με βάση την κείμενη νομοθεσία, την παραπομπή τερματικού εξοπλισμού για έλεγχο από τον Επίτροπο.

(ι) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε υποστατικού ή άλλου χώρου ή μεταφορικού μέσου ξηράς, θάλασσας ή αέρα, και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε τέτοιο υποστατικό ή άλλο χώρο ή μεταφορικό μέσο, στο οποίο εισέρχεται ο Επίτροπος ή υπάλληλος του Γραφείου ή αντιπρόσωπος του Γραφείου δυνάμει της παραγράφου (ζ) ή αρμόδιος λειτουργός του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ή της Πολιτικής Αεροπορίας δυνάμει της παραγράφου (η), έχουν έκαστος υποχρέωση να παρέχουν πάσα διευκόλυνση και οποιαδήποτε πληροφορία που κατέχουν, την οποία ο Επίτροπος ή ο υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του Γραφείου του ή οι αρμόδιοι λειτουργοί που αναφέρονται ανωτέρω στη παράγραφο (η) εύλογα απαιτούν, οι δε ανωτέρω αναφερόμενοι έχουν εξουσία να λαμβάνουν οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και διευκόλυνση.

(ια) σε περίπτωση που κατά την άσκηση των εξουσιών τους δυνάμει των παραγράφων (ζ) και (η),  ο Επίτροπος ή υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του Γραφείου του ή αρμόδιος λειτουργός του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ή της Πολιτικής Αεροπορίας παρεμποδίζεται ως προς την άσκηση του δικαιώματος εισόδου του σε οποιαδήποτε υποστατικά ή άλλους χώρους,  τηρουμένων κατά τα λοιπά των σχετικών με την έκδοση και εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων έρευνας διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Επαρχιακός Δικαστής, με βάση ένορκη καταγγελία-

(i) αφού ικανοποιηθεί ότι-

(Α) οποιοσδήποτε σταθμός ή συσκευή ή πληροφορίες σε σχέση με αυτά, για τα οποία εξουσιοδοτημένος από τον Επίτροπο λειτουργός έχει εξουσία δυνάμει του παρόντος Νόμου να επιθεωρεί, βρίσκονται σε οποιαδήποτε υποστατικά ή μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα και ότι η επιθεώρησή τους είναι πιθανό να αποκαλύψει αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου,  ή

(Β) ότι τέτοια παράβαση έχει λάβει χώρα ή πρόκειται να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε υποστατικά ή σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα, και

(ii) αφού ικανοποιηθεί επίσης ότι-

(Α) η είσοδος στα υποστατικά  ή σε μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα έχει εμποδιστεί ή είναι πιθανό να εμποδιστεί και ότι έχει δοθεί στον κάτοχο αυτών ειδοποίηση περί της προθέσεως για αίτηση εξασφάλισης τέτοιου διατάγματος, ή

(Β) η αίτηση άδειας εισόδου ή η παροχή τέτοιας ειδοποίησης θα ματαίωνε το σκοπό της εισόδου, ή

(Γ) τα υποστατικά ή τα κτίρια ή το όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος είναι κενά κατοχής,    δύναται να εκδώσει δικαστικό διάταγμα, με ισχύ δύο μηνών, που να παραχωρεί εξουσία σε εξουσιοδοτημένο από τον Επίτροπο λειτουργό να εισέλθει στα κτίρια ή υποστατικά ή μεταφορικά μέσα ξηράς, θάλασσας ή αέρα για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.».

(ιβ) Νοείται ότι ανεξάρτητα των αναφερόμενων ανωτέρω ο Επίτροπος δύναται και ο ίδιος να προβαίνει στις ενέργειες οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω εις την παράγραφο (η), αντί αλλά και παράλληλα με τους λειτουργούς των Τμημάτων που αναφέρονται εις τις εν λόγω παραγράφους αναλόγως ποια διαδικασία ήθελε ο Επίτροπος αποφασίσει ότι επιθυμεί να ακολουθηθεί.