Εξασφάλιση υπηρεσιών από τον Επίτροπο

15. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ Νόμου, Κανονισμών Διαταγμάτων και Αποφάσεων, ο Επίτροπος δύναται-

(α) να εξασφαλίζει ο ίδιος απ΄ευθείας υπηρεσίες σε θέματα σχετιζόμενα με την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του ή με την προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού του Γραφείου, και

(β) να συνάπτει για τους πιο πάνω σκοπούς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.