Ρυθμιστικοί έλεγχοι της στοιχειώδους δέσμης μισθωμένων γραμμών

66. (1) Όταν, ως αποτέλεσμα της ανάλυσης αγοράς που εκπονείται σύμφωνα με το Μέρος 9, ο Επίτροπος αποφαίνεται ότι η αγορά για την παροχή μέρους ή ολόκληρης της στοιχειώδους δέσμης μισθωμένων γραμμών, δεν είναι πραγματικά ανταγωνιστική, εντοπίζει πρόσωπα με σημαντική ισχύ στην αγορά στην παροχή των συγκεκριμένων στοιχείων της στοιχειώδους δέσμης υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών, σε μέρος ή το σύνολο της επικράτειας της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων γραμμών που τερματίζουν ή εκκινούν στην Κύπρο σύμφωνα με το Μέρος 9 του παρόντος Νόμου. Ο Επίτροπος επιβάλλει με Διάταγμα, στα πρόσωπα αυτά, υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή της στοιχειώδους δέσμης μισθωμένων γραμμών, όπως ορίζεται στον κατάλογο προτύπων που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με το παρόν Μέρος, όσον αφορά τις συγκεκριμένες αγορές μισθωμένων γραμμών.

(2) Εάν, ύστερα από την ανάλυση αγοράς που διεξάγεται σύμφωνα με το Μέρος 9, ο Επίτροπος κρίνει ότι μια συναφής αγορά για την παροχή μισθωμένων γραμμών της στοιχειώδους δέσμης είναι αποτελεσματικά ανταγωνιστική, ανακαλεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, σε σχέση με τη συγκεκριμένη αγορά μισθωμένων γραμμών.