Επίλυση διαφορών μεταξύ Οργανισμών

34. (1) Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά μεταξύ οργανισμών αναφορικά με υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο ή Διατάγματα ή Αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ο Επίτροπος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θα αρχίσει κατόπιν γραπτού αιτήματος οιουδήποτε από τα μέρη, έρευνα προς το σκοπό της επιδίκασης της διαφοράς.

(2) Κατόπιν γνωστοποίησης της επιθυμίας μιας επιχείρησης για επιδίκαση της διαφοράς από τον Επίτροπο, ο Επίτροπος θα λάβει το συντομότερο δυνατό απόφαση προς το σκοπό επίλυσης της διαφοράς εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της διαφοράς από οποιοδήποτε από τα μέρη, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όπου ο Επίτροπος κρίνει σκόπιμο θα γίνεται υπέρβαση αυτής της περιόδου. Κατά την επίλυση της διαφοράς, η απόφαση του Επιτρόπου θα έχει ως στόχο την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει του παρόντος Νόμου διαταγμάτων.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να αποφασίζει την μη έναρξη της έρευνας που αναφέρεται στο παρόν άρθρο όπου διαβεβαιούται ότι τα μέρη έχουν στη διάθεσή τους άλλους μηχανισμούς έγκαιρης επίλυσης της διαφοράς, ή εάν έχουν κινηθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη σχετικές διαδικασίες ενώπιον Δικαστηρίου.

(4) Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο Επίτροπος αποφασίζει την μη έναρξη έρευνας επί τη βάσει του παρόντος άρθρου, θα ενημερώνει τα μέρη για την απόφασή του αυτή το συντομότερο δυνατόν, καθώς και για την αιτιολογία της σχετικής απόφασής του.

(5) Κατά την λήψη απόφασης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο Επίτροπος θα λαμβάνει υπόψη τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου.

(6) Πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε απόφαση του Επιτρόπου σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, θα συμμορφώνεται με τους όρους και το περιεχόμενο της απόφασης που ελήφθη αναφορικά με αυτό.

(7) Πρόσωπο που αποτυγχάνει να συνεργαστεί σε έρευνα που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ή που αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, κρίνεται ένοχη ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 1000 λίρες ή και στα δύο εκ των ανωτέρω.

(8) Ο Επίτροπος θα προβαίνει σε κοινοποίηση, με αιτιολογημένη απόφαση, προς οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, σύμφωνα με το Διάταγμα αναφορικά με τις διαδικασίες και την επιβολή προστίμων σχετικά με την επίλυση διαφορών. και η απόφασή του αυτή θα αναγράφει πότε κρίνεται επιτρεπτό να εκδοθούν αντίγραφα

(9). Η διαδικασία που αναφέρεται στο παρόν άρθρο δεν στερεί από κανένα μέρος τη δυνατότητα να προσφύγει ενώπιον αρμόδιου Δικαστηρίου, στο οποίο έχει δοθεί η δικαιοδοσία να εκδικάσει την εν λόγω διαφορά.