Εξαίρεση από κατάσχεση

94. Τα δίκτυα ή εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μηχανήματα παροχέων, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή σε εκτέλεση δυνάμει οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας ή σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης ή αφερεγγυότητας εναντίον οποιουδήποτε προσώπου.