Υπηρεσίες που ανατίθενται κατ’αποκλειστικότητα στον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

122.-(1) Δια του παρόντος άρθρου, για σκοπούς διασφάλισης της διατήρησης καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ανατίθενται αποκλειστικά στον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας οι ακόλουθες υπηρεσίες:

(α) Η περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού, είτε με ταχύτερη διανομή ή όχι, εφόσον το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 100 γραμμάρια. Το εν λόγω όριο βάρους δεν ισχύει, εάν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη του τριπλάσιου του δημόσιου τέλους για ένα αντικείμενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας,

(β) Ταχυδρομικές υπηρεσίες για τυφλούς ή με μερική όραση εξαιρουμένων των περιορισμών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) για βάρος και τιμή,

(γ) διασυνοριακή αλληλογραφία και διαφημιστικού ταχυδρομείου, στα πλαίσια των περιορισμών για τιμή και βάρος που αναφέρονται στην παράγραφο (α).

(2) Η ανταλλαγή εγγράφων δεν ανατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα στον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει, και, εφόσον ενδείκνυται θεσπίζει ελέγχους και συγκεκριμένες διαδικασίες που διασφαλίζουν το σεβασμό των αποκλειστικών υπηρεσιών.