Λογιστικές Διευθετήσεις

126.-(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι λογιστικές διευθετήσεις παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται πιο κάτω:

(α) διαχωρισμός των λογαριασμών για κάθε υπηρεσία του κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέμενου τομέα αφενός, και για τις μη κατ΄ αποκλειστικότητα υπηρεσίες αφετέρου,

(β) στους λογαριασμούς για τις μη κατ΄ αποκλειστικότητα υπηρεσίες, πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ υπηρεσιών που είναι μέρος της καθολικής υπηρεσίας και υπηρεσιών που δεν είναι.

(2) Ο Επίτροπος θα καθορίζει δια διαταγμάτων τα λογιστικά συστήματα και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η κατανομή του κόστους.

(3) Ο Επίτροπος τηρεί διαθέσιμες, επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες ως προς τα κοστολογικά συστήματα που εφαρμόζει ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, οι οποίες τίθενται εμπιστευτικά στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.

(4) Οι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας καταρτίζονται, και υποβάλλονται σε έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή και δημοσιεύονται σύμφωνα με την σχετική Κοινοτική και Κυπριακή νομοθεσία για τις εμπορικές επιχειρήσεις.