Συμβoύλιo Τμήματoς

20. (1) Υφίσταται Συμβούλιο του Τμήματος για κάθε Τμήμα Σχολής, το οποίο αποτελείται από -

(α)τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος·

(β)τόσους εκπροσώπους των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) του Τμήματος, ώστε ο αριθμός τους να είναι ο πλησιέστερος ακέραιος αριθμός προς το πενήντα τοις εκατόν του αριθμού των μελών του Τμήματος που αναφέρονται στην παράγραφο (α)· και

(γ)τόσους εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος, ώστε ο αριθμός τους να είναι ο πλησιέστερος ακέραιος αριθμός προς το ένα τρίτο του συνόλου του διδακτικού προσωπικού που μετέχει στο Συμβούλιο του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται από τους φοιτητές του Τμήματος:

Νοείται ότι η αναλογία του ενός τρίτου ισχύει μέχρι ο συνολικός αριθμός των μελών του διδακτικού προσωπικού του Συμβουλίου Τμήματος να ανέλθει στα σαράντα μέλη. Σε Συμβούλιο Τμήματος που αριθμεί περισσότερα από τριάντα μέλη του διδακτικού προσωπικού, οι φοιτητές εκπροσωπούνται με δέκα μέλη.

(2) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου, που προβλέπονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ), είναι διετής με δυνατότητα επανεκλογής:

Νοείται ότι τα Μέλη του Συμβουλίου Τμήματος κατέχουν τη θέση τους ενόσω διατηρούν την ιδιότητα με την οποία μετέχουν στο Συμβούλιο του Τμήματος.

(3) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος μετέχουν στο Συμβούλιο του Τμήματος κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων εξαιρουμένων εκείνων των θεμάτων που καθορίζονται με Κανονισμούς.

(4) (α) Το Συμβούλιο κάθε Τμήματος εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, οι οποίοι πρέπει να είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές·

(β) ο Πρόεδρος του Τμήματος προΐσταται του Τμήματος και έχει την ευθύνη για την τρέχουσα διοίκησή του.

(5) Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου του Τμήματος είναι τριετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής.

(6) Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου του Τμήματος υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου της Σχολής.

(7) Τηρουμένων των αποφάσεων του Συμβουλίου της Σχολής, το Συμβούλιο του Τμήματος είναι υπεύθυνο για το ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος.

(8) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου του Τμήματος, ή σε περίπτωση που χηρεύει η θέση του Προέδρου του Τμήματος, ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου του Τμήματος.