Γενική Συνέλευση Τμημάτων

21. (1)  Τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων και τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού  (εντεταγμένου) που δε μετέχουν στο Συμβούλιο, αποτελούν τη Γενική Συνέλευση των Τμημάτων.

(2) Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των Τμημάτων και άλλα συναφή θέματα ρυθμίζονται με Κανόνες που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 39.