Γενική Συνέλευση Τμημάτων

21. Η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Τμημάτων, καθώς και άλλα συναφή θέματα, ρυθμίζονται με Κανόνες.