Πρόσληψη και ανέλιξη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου)

27. (1) Το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο), όλων των βαθμίδων, το οποίο, κατά την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, υπηρετεί στα υπό ένταξη ιδρύματα, μεταφέρεται, αν το επιθυμεί, σε θέσεις του Πανεπιστημίου που δημιουργούνται για το σκοπό αυτό με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

(2) Η υπηρεσία μέλους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) που μεταφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο, αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται για όλους τους σκοπούς, περιλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, αδειών απουσίας, προϋπηρεσίας για σκοπούς προαγωγής και άλλων συναφών ωφελημάτων.

(3) Η μονιμότητα, η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας περιλαμβανομένης και της ανέλιξης των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο δεν μπορούν να μεταβληθούν δυσμενώς κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο Πανεπιστήμιο.