Πρόσληψη, ανέλιξη και παραχώρηση διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου)

27. (1) Το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο), όλων των βαθμίδων, το οποίο, κατά την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, υπηρετεί στα υπό ένταξη ιδρύματα, μεταφέρεται, αν το επιθυμεί, σε θέσεις του Πανεπιστημίου που δημιουργούνται για το σκοπό αυτό με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

(2) Η υπηρεσία μέλους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) που μεταφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο, αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται για όλους τους σκοπούς, περιλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, αδειών απουσίας, προϋπηρεσίας για σκοπούς προαγωγής και άλλων συναφών ωφελημάτων.

(3) Η μονιμότητα, η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας περιλαμβανομένης και της ανέλιξης των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο δεν μπορούν να μεταβληθούν δυσμενώς κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο Πανεπιστήμιο.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3), μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου), που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του  παρόντος άρθρου, παραχωρούνται υποχρεωτικά από το Πανεπιστήμιο στη Δημόσια Υπηρεσία, αν υπάρχει ανάγκη των υπηρεσιών τους, με στόχο την ομαλή συνέχιση της λειτουργίαςτων υπό ένταξη ιδρυμάτων με το απαραίτητο προσωπικό:

Νοείται ότι, η παραχώρηση  του διδακτικού ερευνητικούπροσωπικού (εντεταγμένου) αφορά τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας των ιδρυμάτων και  γίνεται κατόπιν συνεννόησης των αρμοδίων,  για τα υπό ένταξη ιδρύματα, Υπουργείων, με το Πανεπιστήμιο,  για την κάλυψη των αναγκών και την ομαλή λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών.

(5) Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης των  υπηρεσιών του, το επηρεαζόμενο  διδακτικό ερευνητικό  προσωπικό (εντεταγμένο) εξακολουθεί να κατέχει την οργανική θέση στην οποία έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο, για σκοπούς όμως αποτελεσματικής λειτουργίας των υπό ένταξη ιδρυμάτων, θα υπάγεται στην εποπτεία του αρμόδιου Υπουργείου· η χρονική διάρκεια της παραχώρησης τω υπηρεσιών του θα λογίζεται ως υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο για όλους τους σκοπούς.