Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου

22. (1) Ως πρώτες Σχολές του Πανεπιστημίου ορίζονται οι ακόλουθες -

(α) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών·

(β) Σχολή Υπηρεσιών Υγείας·

(γ) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας·

(δ) Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος·

(ε) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας.

(2) Κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου αποτελείται από Τμήματα, τα οποία καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι οι Κανονισμοί για τον καθορισμό των Τμημάτων των σχολών που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου θα εκδοθούν εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.