Γλώσσες διδασκαλίας

5. (1) Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας.

(2) Το Πανεπιστήμιο μπορεί, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της οικείας Σχολής, να προσφέρει ορισμένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία προσφέρει σε μια από τις γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου και σε γλώσσες άλλες από αυτές:

Νοείται ότι οι αλλοδαποί φοιτητές που συμμετέχουν στα προγράμματα που προσφέρονται δυνάμει του εδαφίου αυτού, παρακολουθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο ένα τουλάχιστον μάθημα “ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού”.