Σκοποί

4.  Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης, της παιδείας, του πολιτισμού, στους τομείς των εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνών, αλλά και η ενίσχυση της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της, μέσω της διδασκαλίας, της μάθησης, της έρευνας, της καινοτομίας και άλλων μέσων, και ειδικότερα -

(α) H παροχή πτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους τομείς των εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνών·

(β) η παροχή μέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα·

(γ) η προαγωγή της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της με τη διδασκαλία, την έρευνα και άλλα μέσα, και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες, οι οποίες συνάδουν με την ακαδημαϊκή ιδιότητα των μελών του, ως μια σημαντική μορφή παρέμβασης στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, επιχειρηματικών - μέσω καινοτομίας - κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων του τόπου και της κοινωνίας γενικότερα˙

(δ) η ενθάρρυνση της μελέτης, της έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα, και της δημιουργικότητας, και η παροχή διευκολύνσεων προς τούτο γενικά˙

(ε) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκτός Πανεπιστημίου·

(στ) η παροχή επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων συμπληρωματικής εκπαίδευσης·

(ζ) η σύνδεση της τεχνολογικής εκπαίδευσης με την οικονομία·

(η) η ενεργός συμβολή στην ικανοποίηση των γενικότερων αναγκών της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας·

(θ) η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου ως διεθνούς εκπαιδευτικού πόλου έλξης για γειτονικές και άλλες χώρες·

(ι) η ανάπτυξη συνεργασίας με ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα και επιχειρήσεις˙

(ια) η παροχή εκπαίδευσης κυρίως σε ειδικότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας και του λαού της Κύπρου ως συνόλου˙

(ιβ) η παροχή των κύκλων σπουδών και των προγραμμάτων που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο ή με βάση τον παρόντα Νόμο˙

(ιγ) η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης και διακίνησης ιδεών˙

(ιδ) η συμβολή στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων της Δημοκρατίας και η καλλιέργεια των παραδόσεων και του πολιτισμού τους˙

(ιε) η παροχή και απονομή πτυχίων, μεταπτυχιακών τίτλων, διπλωμάτων και άλλων τίτλων.