Εκλογή και ανέλιξη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου)

25. (1) Η εκλoγή ή ανέλιξη μελώv τoυ διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) απoφασίζεται με ψηφοφορία από ειδική επιτροπή, στην οποία μετέχουν οι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος και του Συμβουλίου της οικείας Σχολής. Σε περίπτωση πλήρωσης θέσης Καθηγητή, στην ειδική επιτροπή μετέχουν μόνο οι Καθηγητές.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 24, οι θέσεις Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή πληρούνται με προκήρυξη, μετάκληση ή ανέλιξη, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(3) Η θέση Επίκουρου Καθηγητή πληρούται με προκήρυξη ή ανέλιξη, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(4) Η θέση Λέκτoρα πληρoύται με πρoκήρυξη, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(5) Η εκλογή ή ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου, το οποίο έχει δικαίωμα αvαπoμπής απoφάσεωv σχετικά με τηv εκλογή και αvέλιξη τoυ διδακτικού ερευνητικού πρoσωπικoύ (εκλελεγμένου) και σε περίπτωση επανάληψης της αναπεμφθείσας απόφασης, αυτή καθίσταται οριστική.