Εκλογή και ανέλιξη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου)

25. (1)(α)  Η απόφαση για εκλογή ή ανέλιξη μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) λαμβάνεται από Εκλεκτορικό Σώμα, αφού προηγουμένως τεθεί ενώπιόν του και ληφθεί υπόψη από αυτό έκθεση Ειδικής Επιτροπής, η οποία εμπεριέχει την εισήγησή της για την κρινόμενη εκλογή ή ανέλιξη.

(β) Η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής και άλλα συναφή με τη λειτουργία της θέματα καθορίζονται με κανονισμούς.

(γ) Το Εκλεκτορικό Σώμα αποτελείται από όλα τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Τμήματος, στο οποίο υπάγεται η υπό πλήρωση θέση και όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Σχολής, στην οποία υπάγεται το Τμήμα αυτό, με την προϋπόθεση ότι τα πιο πάνω αναφερόμενα μέλη:

(i) Kατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης εκλογής ή ανέλιξης, υψηλότερη βαθμίδα από την κρινόμενη προς πλήρωση διά εκλογής ή ανέλιξης.

(ii) Κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης εκλογής ή ανέλιξης, τη βαθμίδα του Καθηγητή, σε περίπτωση που η κρινόμενη προς πλήρωση διά εκλογής ή ανέλιξης θέση, αφορά τη βαθμίδα Καθηγητή.

(δ) Το Εκλεκτορικό Σώμα βρίσκεται σε απαρτία, όταν ο αριθμός των παρόντων μελών αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνολικού αριθμού των μελών του που ορίζονται στην πιο πάνω παράγραφο (γ)(i)(ii).

(ε) Το Εκλεκτορικό Σώμα λαμβάνει απόφαση για εκλογή ή ανέλιξη μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) με αυξημένη πλειοψηφία των μελών του που αποτελούν απαρτία, ως αυτή ορίζεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου αυτού.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 24, οι θέσεις Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή πληρούνται με προκήρυξη, μετάκληση ή ανέλιξη, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(3) Η θέση Επίκουρου Καθηγητή πληρούται με προκήρυξη ή ανέλιξη, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(4) Η θέση Λέκτoρα πληρoύται με πρoκήρυξη, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(5) Η εκλογή ή ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου, το οποίο έχει δικαίωμα αvαπoμπής απoφάσεωv σχετικά με τηv εκλογή και αvέλιξη τoυ διδακτικού ερευνητικού πρoσωπικoύ (εκλελεγμένου) και σε περίπτωση επανάληψης της αναπεμφθείσας απόφασης, αυτή καθίσταται οριστική.