Διδακτικό προσωπικό

24. (1) Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από:

(α)το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εκλελεγμένο)· και

(β)το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο).

(2) Οι βαθμίδες του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) είναι:

(α)Καθηγητής,

(β)Αvαπληρωτής Καθηγητής,

(γ)Επίκoυρoς Καθηγητής και

(δ)Λέκτορας.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα προσόντα, η εκλογή ή η ανέλιξή του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου), καθώς και άλλα συναφή θέματα, καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι μέχρι την έκδοση των Κανονισμών που προβλέπονται ανωτέρω, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι συναφείς διατάξεις του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών.

(4) Επιπρόσθετα πρoς τις αvαφερόμεvες στo εδάφιo (2) βαθμίδες, υπάρχoυv επίσης Ομότιμoι Καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές και Μεταπτυχιακoί Συvεργάτες, πoυ υπηρετoύv σύμφωvα με τoυς όρoυς πoυ καθορίζονται σε Καvovισμoύς.

(5) Αριθμός θέσεων, που καθορίζεται με Κανονισμούς, του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) δεν προκηρύσσονται, προοριζόμενες για πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών ή μετάκληση Καθηγητών.