Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου και προσωπικό του ΑΞΙΚ

23Α.-(1) Ιδρύεται ακαδημαϊκή οντότητα υπό την επωνυμία “Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου” στην οποία εντάσσεται το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ).

(2) Το διδακτικό προσωπικό του ΑΞΙΚ, περιλαμβανομένης της Διευθύ-ντριάς του, μεταφέρεται, εάν το επιθυμεί, σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που δημιουργούνται στο Πανεπιστήμιο για τον σκοπό αυτό:

Νοείται ότι, η Διευθύντρια του ΑΞΙΚ και ο Ανώτερος Λειτουργός του ΑΞΙΚ δύναται να μεταφερθούν και σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο, εάν το επιθυμούν.

(3) Η μεταφορά του προσωπικού του ΑΞΙΚ στο Πανεπιστήμιο ρυθμίζεται από τον περί Μεταφοράς του Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμο.

(4) Προγράμματα σπουδών του ΑΞΙΚ δύναται να προσφέρονται πέραν των επίσημων γλωσσών και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

(5) Ο τρόπος λειτουργίας της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου και άλλα συναφή θέματα ρυθμίζονται με Κανονισμούς.