ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

 

(Άρθρα 2 και 26)

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΩΝ

 

ΠTHNA

(I) ΠΥΓΟΠΟΔΙΔΕΣ (PODICIPEDIDAE)

1. Βουττήχτης, Κωλοβούττης Tachybaptus ruficollis
2. Σκουφοβουτηχτάρα Podiceps cristatus
3. Κοκκινοβουτηχτάρα Podiceps grisegena
4. Ωτοβουτηχτάρα Podiceps auritus
5. Μαυροβουτηχτάρα Podiceps nigricollis

 

 

(II) ΡΙΝΟΤΡΥΠΙΔΕΣ (PROCELLARIIDAE)

1. Αρτέμης, Θυελλοπόρος ο κοινός Galonectris diomedea
2. Μύχος, Θυελλοπόρος ο φάϊος Puffinus puffinus

 

 

(III) ΥΔΡΟΒΑΤΙΔΕΣ (HYDROBATIDAE)

1. Πετρίλος Hydrobates pelagicus

 

 

(IV) ΣΟΥΛΙΔΕΣ (SULIDAE)

1. Σούλα Sula bassana

 

 

(V) ΦΑΛΑΚΡΟΚΟΡΑΚΙΔΕΣ (PHALACROCORACIDAE)

1. Κορμοράνος Phalacrocorax carbo
2. Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis
3. Λαγγόνα Phalacrocorax pygmeus

 

 

(VI) ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΕΣ (PELECANIDAE)

1. Ροδοπελεκάνος Pelecanus onocrotalus
2. Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus

 

 

(VII) ΕΡΩΔΙΙΔΕΣ (ARDEIDAE)

1. Τρανομουγκάνα Botaurus stellaris

2. Νονομουγκάνα, Ερωδιός,

Βορτακοφάος.

Ixobrychus minutus

3. Νυχτοκόρακας, Ερωδιός,

Βορτακοφάος.

Nycticorax nycticorax

4. Κρυπτοτσικνιάς, Ερωδιός,

Βορτακοφάος.

Ardeola ralloides
5. Γελαδάρης Bubulcus ibis

6. Λευκοτσικνιάς, Ψαροφάος,

Χανούμισσα.

Egretta garzetta
7. Αργυροτσικνιάς Egretta alba
8. Σταχτοτσικνιάς, Ερωδιός, Πελλός Ardea cinerea
9. Πορφυροτσικνίας, Βορτακοφάος Ardea purpurea

 

 

(VIII) ΠΕΛΑΡΓΙΔΕΣ (CICONIDAE)

1. Μαυροπελαργός Ciconia nigra
2. Λευκοπελαργός Ciconia ciconia

 

 

(IX) ΘΡΗΣΚΙΟΡΝΙΘΙΔΕΣ ή ΗΒΙΔΕΣ (THRESKIORNITHIDAE)

1. Χαλκόκοτα, πετεινός Plegadis falcinellus
2. Χουλιαρομύτα, Κουταλoμούττας Platalea leucorodia

 

 

(X) ΦΟΙΝΙΚΟΠΤΕΡΙΔΕΣ (PHOENICOPTERIDAE)

1. Φλαμίνγκο Phoenicopterus ruber

 

 

(XI) ΝΗΣΣΙΔΕΣ (ANATIDAE)

1. Βουβόκυκνος Cygnus olor
2. Αγριόκυκνος Cygnus cygnus
3. Κοκκινολαιμόχηνα Branta ruficollis
4. Αλοπόχηνα Alopochen aegyptiacus
5. Καστανόχηνα Tadorna ferruginea
6. Βαρβάρα, Αλάουρτος Tadorna tadorna
7. Στικτόπαπια Marmaronetta angustirostris
8. Μαριλόπαπια Aythya marila
9. Μαυρόπαπια Melanitta nigra
10. Κουδουνόπαπια Bucephala clangula
11. Νανοπρίστης Mergus albellus
12. Λοφοπρίστης Mergus serrator
13. Χηνοπρίστης Mergus merganser
14. Κεφαλούδι Oxyura leucocephala
15. Νανόχηνα Anser erythropus
16. Πάπια η λοφιοφόρος Netta rufina
17. Πάπια ασπρούδα Aythya nyroca

 

 

(XII) ΑΞΙΠΙΤΡΙΔΕΣ (ACCIPITRIDAE)

1. Σφηκοβαρβακίνα Pernis apivorus
2. Τσίφτης Milvus migrans
3. Ψαλιδιάρης Milvus milvus
4. Θαλασσαετός, Αλιαετός Haliaeetus albicilla
5. Γυπαετός Gypaetus barbatus
6. Ασπροπάρης Neophron percnopterus
7. Γύπας, Όρνιο Gyps fulvus
8. Μαυρόγυπας Aegypius monachus
9. Φιδαετός Circaetus gallicus
10. Καλαμόκιρκος, Σιαχίνι Circus aeruginosus
11. Ασπροσιάχινο, Βαλτόκιρκος Circus cyaneus
12. Στεπόκιρκος Circus macrourus
13. Λιβαδόκιρκος Circus pygargus
14. Διπλοσάϊνο Accipiter gentilis
15. Ξεφτέρι, Τζικλογέρακας Accipiter nisus
16. Σαϊνι Accipiter brevipes
17. Ποντικοβαρβακίνα, Σιούχας Buteo buteo
18. Αετοβαρβακίνα Buteo rufinus
19. Αρκτικοβαρβακίνα Buteo lagopus
20. Κραυγαετός Aquila pomarina
21. Στικταετός Aquila clanga

22. Βασιλαετός, Αυτοκρατορικός αετός,

Γεράκα

Aquila heliaca
23. Χρυσαετός Aquila chrysaetos
24. Σταυραετός Hieraaetus pennatus
25. Περτικοσιάχινο, Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus

 

 

(ΧΙΙΙ) ΠΑΝΔΙΟΝΙΔΕΣ (PANDIONIDAE)

1. Ψαραετός Pandion haliaetus

 

 

(XIV) ΙΕΡΑΚΙΔΕΣ (FALCONIDAE)

1. Κιρκινέζι Falco naumanni

2. Βραχοκιρκίνεζο, Σιαχίνι

Κίτσης, Αερογάμης

Falco tinnunculus

3. Μαυροκιρκίνεζο, Φαλκόνι

το κοτσινοπόδαρο

Falco vespertinus
4. Νανογέρακας Falco columbarius
5. Δεντρογέρακας Falco subbuteo

6. Μαυροπετρίτης, Φαλκόνι

της Ελεωνόρας,

Μαυρομμάτης

Falco eleonorae
7. Γαλαζογέρακας Falco concolor
8. Κυνηγογέρακας Falco cherrug
9. Πετρίτης Falco peregrinus
10. Χρυσογέρακας Falco biarmicus

 

 

(XV) ΓΕΡΑΝΙΔΕΣ (GRUIDAE)

1. Σταχτογερανός, Γερανός Grus grus
2. Νυψογερανός Anthropoides virgo

 

 

(XVI) ΩΤΙΔΕΣ (OTIDIDAE)

1. Χαμωτίδα Tetrax tetrax
2. Χλαμυδόγαλος Chlamydotis undulata
3. Αγριόγαλος Otis tarda

 

 

(XVII) ΡΑΛΛΙΔΕΣ (RALLIDAE)

1. Νεροκοτσέλα, Νεραλλίδι Rallus aquaticus
2. Στηκτοπουλάδα Porzana porzana
3. Μικροπουλάδα Porzana parva
4. Νανοπουλάδα Porzana pusilla
5. Ορτυκομάνα Crex crex

6. Αρκόρνιθα, Αρκοπετείναρο,

Νεροπουλάδα

Gallinula chloropus
7. Σουλτανοπουλάδα Porphyrio porphyrio

 

 

(XVII) ΑΙΜΑΤΟΠΟΔΙΔΕΣ (HAEMATOPODIDAE)

1. Στρειδοφάγος Haematopus ostralegus

 

 

(XIX) ΑΝΩΡΑΜΦΙΔΕΣ (RECURVIROSTRIDAE)

1. Καλαμοκανάς, Καλαμοζάμπης Himantopus himantopus
2. Αβοκέτα Recurvirostra avosetta

 

 

(XX) ΟΙΔΗΚΝΗΜΙΔΕΣ (BURHINIDAE)

1. Τρουλλουρία Burhinus oedicnemus

 

 

(XXI) ΘΑΛΑΣΣΟΧΕΛΙΝΟΔΙΔΕΣ (GLAREOLIDAE)

1. Αμμοδρόμος Cursorius cursor
2. Νεροχελίδονο Glareola pratincola
3. Μαυροχελίδονο Glareola nordmanni

 

 

(XXII) ΧΑΡΑΔΡΙΙΔΕΣ (CHARADRIIDAE)

1. Ποταμοσφυριχτής, Νεραλλίδι Charadrius dubius
2. Αμμοσφυριχτής, Νεραλλίδι Charadrius hiaticula
3. Θαλασσοσφυρίχτης, Πλουμούδι Charadrius alexandrinus
4. Νεραλλίδι Arenaria interpres
5. Ερημοσφυρικτής Charadrius leschenaultii
6. Νεραλλίδι Charadrius asiaticus
7. Βουνοσφυριχτής Charadrius morinellus
8. Βροχοπούλι, Πλουμούδι Pluvialis apricaria
9. Αργυροπούλι, Πλουμίδι Pluvialis spuatarola
10. Αγκαθονεραλλίδι Hoplopterus spinosus
11. Αγγελοκαλημάνα Chettusia gregaria
12. Λευκουροκαλημάνα Chettusia leucura
13. Γιαννής, βανέλλη Vanellus vanellus

 

 

(XXIII) ΣΚΟΛΟΠΑΚΙΔΕΣ (SCOLOPACIDAE)

1. Χοντροσκαλίδρα Calidris canutus
2. Λευκοσκαλίδρα Calidris alba
3. Νανοσκαλίδρα, Νεραλλίδα Calidris minuta
4. Σταχτοσκαλίδρα Calidris temminckii
5. Δρεπανοσκαλίδρα, Νεραλλίδα Calidris ferruginea
6. Λασποσκαλίδρα, Νεραλλίδι Calidris alpina
7. Μπεκατσινοσκαλίδρα Limicola falcinellus
8. Ψευτομαχητής Philomachus pugnax
9. Πρασινοσκέλης, Νεραλλίδι Tringa nebularia
10. Νεραλλίδι Tringa totanus
11. Αλμιρίδι, Δασότρυγγας Tringa ochropus
12. Λασπότρυγγας Tringa glareola
13. Τερετότρυγγας Xenus cinereus
14. Ποταμότρυγγας Actitis (= tringa) hypoleucos
15. Χαψικοκυλιστής Phalaropus lobatus
16. Τρύγγας ο ελόβιος Tringa stagnatilis
17. Νουμήνιος ο τοξοράμφης Numenius arquata
18. Νουμήνιος ο φαιόπους Numenius phaeopus
19. Νουμήνιος ο λεπτόραμφος Numenius tenuirostris
20. Λιμόζα η κοινή Limosa limosa
21. Λιμόζα της Λαπωνίας Limosa lapponica
22. Τρύγγας ο ερυθρόπους Tringa erythropus
23. Πεκατσόνι μεγάλο Galinago media

 

 

(XXIV) ΣΤΕΡΚΟΡΑΙΪΔΕΣ (STERCORARIIDAE)

1. Μικροληστόγλαρος Stercorarius parasiticus

 

 

(XXV) ΛΑΡΙΔΕΣ (LARIDAE)

1. Ψαρόγλαρος Larus ichthyaetus
2. Σκυλοκούταβος Larus melanocephalus
3. Νανόγλαρος Larus minutus
4. Καστανοκεφαλόγλαρος, Γλάρος Larus ridibundus
5. Γλάρος, Λεπτοραμφόγλαρος Larus genei
6. Αιγαιόγλαρος, Γλάρος ο ελαιόπους Larus audouinii
7. Θυελλόγλαρος Larus canus
8. Μελανόγλαρος, Γλάρος Larus fascus
9. Ασημόγλαρος, Γλάρος Larus argentatus
10. Γιγαντόγλαρος Larus marinus
11. Τριδαχτυλόγλαρος Rissa tridactyla

 

 

(XXVI) ΣΤΕΡΝΙΔΕΣ ή ΔΡΕΠΑΝΙΔΕΣ (STERNIDAE)

1. Γελογλάρονο, Γλαρόνι Gelochelidon nilotica
2. Καρατζάς Sterna caspia
3. Χειμωνογλάρονο Sterna sandvicensis
4. Γλαρόνι, Ποταμογλάρονο Sterna hirundo
5. Αρκτικογλάρονο Sterna paradisaea
6. Νανογλάρονο Sterna albifrons
7. Μουστακογλάρονο, Γλαρόνι Chlidonias hybridus
8. Μαυρογλάρονο Chlidonias niger
9. Αργυρογλάρονο, Γλαρονάκι Chlidonias leucopterus

 

 

(XXVII) ΠΤΕΡΟΚΛΙΔΙΔΕΣ (PTEROCLIDAE)

1. Ερημοπεριστερόκοτα ή Πουρτάλα Pterocles orientalis
2. Σουβλοπεριστερόκοτα Pterocles alchata

 

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΕΣ (COLUMBIDAE)

1. Φιλικουτούνι Streptopelia risoria
2. Φοινικοπερίστερο Streptopelia senegalensis

 

 

(XXVIII) ΚΟΚΚΥΓΙΔΕΣ (CUCULIDAE)

1. Κισσόκουκος, Καλοχρονιά Clamator glandarius
2. Κούκος, Φασσοτρύγονο Cuculus canorus

 

 

(XXIX) ΤΥΤΟΝΙΔΕΣ (TYTONIDAE)

1. Ανθρωποπούλλι, Χαροπούλλι Tyto alba

 

 

(XXX) ΣΤΡΙΓΓΙΔΕΣ ή ΓΛΑΥΚΙΔΕΣ (STRIGIDAE)

1. Θουπί, Γκιώνης Otus scops
2. Κουκκουφκιάος, Κουκουβάγια Athene noctua
3. Νανόμπουφος, Αρκόθουπος Asio otus
4. Βαλτόμπουφος Asio flammeus

 

 

(XXXI) ΑΙΓΟΘΗΛΙΔΕΣ (CAPRIMULGIDAE)

1. Νυχτοπούλλι, Νυχτοπάτης

Βυζάστρα, Γυδοβυζάστρα

Caprimulgus europaeus
2. Νυχτοπάτης (Αιγοθήλης ο αιγυπτιακός) Caprimulgus aegyptius

 

 

(XXXII) ΜΙΚΡΟΠΟΔΙΔΕΣ (APODIDAE)

1. Πετροσιελίδονο, Μαυροσταχτάρα Apus apus
2. Ωχροσταχτάρα, Σταχτοπετροσιελίδονο Apus pallidus

3. Ασπροπετροσιελίδονο, Κλαδιστήρα

Βουνοσταχτάρα

Apus melba

 

 

(XXXIII) ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ (ALCEDINIDAE)

1. Σμυρνοπούλι Halcyon smyrnensis

2. Αλκυόνα, Ψαροφάς,

Θαλασσονέρουππος

Alcedo atthis
3. Λοφοκήρυλος Ceryle rudis

 

 

(XXXIV) ΜΕΡΟΠΙΔΕΣ (MEROPIDAE)

1. Πρασινομέροπας Merops superciliosus
2. Μελισσοφάγος Meros apiaster

 

 

(XXXV) ΚΟΡΑΚΟΦΩΝΙΔΕΣ (CORACIIDAE)

1. Κράγκα ή Χρυσοκαρακάξα Coracias garrulus

 

 

(XXXVI) ΕΠΟΠΙΔΕΣ (UPUPIDAE)

1. Πουπούξιος, Τσαλαπετεινός Upupa epops

 

 

(XXXVII) ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΙΔΕΣ (PICIDAE)

1. Θερκοπούλι, Στραβολαίμης Jynx torquilla

 

 

(XXXVIII) ΚΟΡΥΔΑΛΛΙΔΕΣ (ALAUDIDAE)

1. Αμμοσιταρήθρα Ammomanes deserti
2. Τρασιήλα, Μαυροτράσιηλος Melanocorypha bimaculata
3. Τρασιηλού Calandrella rufescens
4. Τράσηλος Calandrella brachydactyla
5. Τρασιήλα Melanocorypha calandra
6. Σκορταλλός Galerida cristata
7. Κορυδαλλός ο δενδρόβιος Lullula arborea

 

 

(XXXIX) ΧΕΛΙΔΟΝΙΔΕΣ (HIRUNDINIDAE)

1. Οχτασιελίδονο, Ασπροσιελίδονο

Οχθοχελίδονο

Riparia riparia
2. Βραχοσιελίδονο, Πετροχελίδονο Ptyonoprogne rupestris
3. Σιελιδόνι, Σταυροχελίδονο Hirundo rustica
4. Κοτσιηνοκωλού, Μιλτοχελίδονο Hirundo daurica
5. Ασπροκωλού, Ασπροσιελίδονο Delichon urbica

 

 

(XL) ΣΕΙΣΟΠΥΓΙΔΕΣ (MOTACILLIDAE)

1. Γαϊδουροκελάδα Anthus novaeseelandie
2. Χαμοκελάδα Anthus campestris
3. Γιαλούϊ Anthus similis
4. Γιαλούϊ Anthus hodgsoni
5. Δεντροκελάδα, Γιαλούϊ Anthus trivialis
6. Λιβαδοκελάδα, Γιαλούϊ Anthus pratensis
7. Αρκτικοκελάδα, Γιαλούϊ Anthus cervinus
8. Νεροκελάδα Anthus spinoletta
9. Κιτρινοσουσουράδα, Ζευκαλάτης Motacilla flava (sub.)
10. Ζευκαλάτης Motacilla citreola
11. Ζευκαλάτης Motacilla cinerea
12. Ζευκαλάτης, Λευκοσουσουράδα Motacilla alba

 

 

(XLI) ΒΟΜΒΥΚΙΛΛΙΔΕΣ (BOMBYCILLIDAE)

1. Βομβυκίλλα Bombycilla garrulus

 

 

(XLII) ΚΙΝΚΛΙΔΕΣ (CINCLIDAE)

1. Νεροκότσυφας Cinclus cinclus

 

 

(XLIII) ΤΡΩΓΛΟΔΥΤΙΔΕΣ (TROGLODYTIDAE)

1. Τρυποφράχτης, Τρυποκάρυδο Troglodytes troglodytes

 

 

(XLIV) ΠΡΟΥΝΕΛΛΙΔΕΣ (PRUNELLIDAE)

1. Θαμνοψάλτης Prunella modularis

 

 

(XLV) ΜΥΙΟΘΗΡΙΔΕΣ (MUSCICAPIDAE)

1. Σταχτομυγοχάφτης, Σικαλούϊ, Μουγιαγοχάφτης Muscicapa striata
2. Νανομυγοχάφτης Ficedula parva
3. Δρυομυγοχάφτης Ficedula semitorquata
4. Κρικομυγοχάφτης Ficedula albicollis
5. Μαυρομυγοχάφτης Ficedula hypoleuca

 

 

(XLVI) ΤΟΥΡΔΙΔΕΣ (TURDIDAE)

1. Κοτσιηνοπούππουφος, Κοκκινολαίμης Erithacus rubecula
2. Τσιχλαηδόνι Luscinia luscinia
3. Αηδόνι Luscinia megarhynchos
4. Γαλαζολαίμης Luscinia svecica
5. Φοινίκουρος, Καρβουνιάρης Phoenicurus ochruros
6. Κοκκινούρης, Κοτσιηνονούρης Phoenicurus phoenicurus
7. Καστανολαίμης, Κοτσιηνονούρης Saxicola rubetra
8. Παπαθκιά, Μαυρολαίμης Saxicola torquata
9. Κοτσιηνολαίμης Saxicola caprata
10. Αμμοπετρόκλης Oenanthe isabellina

11. Σκαλιφούρτα, Ασπροκώλα,

Σταχτοπετρόκλης

Oenanthe oenanthe
12. Σκαλιφούρτα, Ασπροτζιεφαλούσα Oenanthe cypriaca
13. Ασπροκωλίνα, Σκαλιφούρτα, Ασπροκώλα Oenanthe hispanica
14. Ερημοπετρόκλης Oenanthe deserti
15. Σκαλιφούρτα, Ασπροκώλα Oenanthe finschii
16. Σκαλιφούρτα, Ασπροκώλα Oenanthe monacha
17. Σκαλιφούρτα, Ασπροκώλα Oenanthe leucopyga
18. Πετροκότσυφας Monticola saxatilis
19. Γαλαζοκότσυφας, Πετροκότσυφας Monticola solitarius
20. Χιονότζικλα Turdus torquatus
21. Κουφαηδόνι Cercotrhichas galactotes

 

 

(XLVΙI) ΣΥΛΒΙΙΔΕΣ (SYLVIIDAE)

1. Μουγιαννούϊ Cettia cetti
2. Καρηκοκυστικόλη, Δουλαππάρης Cisticola juncindis
3. Μουγιαννούϊ Prinia gracilis
4. Θαμνοτριλιστής Locustella naevia
5. Ποταμοτριλιστής Locustella fluviatilis
6. Καλαμοτριλιστής Locustella luscinioides
7. Μουστακοποταμίδα Acrocephalus melanopogon
8. Βουρλοποταμίδα Acrocephalus schoenobaenus
9. Βαλτοποταμίδα, Μουγιαννούϊ Acrocephalus palustris
10. Καλαμοποταμίδα, Μουγιαννούϊ Acrocephalus scirpaceus
11. Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus
12. Τριβιτούρα, Μαριαννούϊ, Ωχροστρατσίδα Hippolais pallida
13. Λιοστριτσίδα Hippolais olivetorum
14. Κιτρινοστριτσίδα Hippolais icterina
15. Ισπανοτσιροβάκος, Κοτσινοφτέρι Sylvia conspicillata
16. Κοκκινοτσιροβάκος Sylvia cantillans
17. Μαυροτσιροβάκος, Μουγιαννούϊ Sylvia melanocephala
18. Τρυποράσιης, Τρυποβάτης Sylvia melanothorax
19. Μουστακοτσιροβάκος Sylvia rueppelli
20. Ερημοτσιροβάκος Sylvia nana
21. Δεντροτσιροβάκος Sylvia hortensis
22. Ψαλτοτσιροβάκος, Γιαλλούρα Sylvia nisoria

23. Λαλοτσιροβάκος, Μουγιαννούϊ,

Ασπρολαίμης, Συκαλλίδα

Sylvia curruca

24. Θαμνοτσιροβάκος, Μουγιαννούϊ,

Ασπρολαίμης, Συκαλλίδα

Sylvia communis
25. Κηποτσιροβάκος Sylvia borin
26. Σταφιδοτσιροβάκος, Αμπελοπούλι Sylvia atricapilla
27. Γραμμοφυλλοσκόπος Phylloscopus inornatus
28. Μουγιαννούϊ Phylloscopus fuscatus
29. Βουνοφυλλοσκόπος Phylloscopus bonelli
30. Δασοφυλλοσκόπος Phylloscopus sibilatrix
31. Δεντροφυλλοσκόπος, Μουγιαννούϊ Phylloscopus collybita
32. Θαμνοφυλλοσκόπος Phylloscopus trochilus
33. Χρυσοβασιλίσκος Regulus regulus
34. Πυρροβασιλίσκος Regulus ignicapillus

 

 

(XLVIII) ΠΑΡΙΔΕΣ (PARIDAE)

1. Ελατοπαπαδίτσα, Πέμπετσος Parus ater cypriotes
2. Γαλαζοπαπαδίτσα, Τσαγκαρούϊν, Γιαννιτσαρούϊ Parus major

 

 

(XLIX) ΤΟΙΧΟΔΡΟΜΑΔΙΔΕΣ (TICHODROMADIDAE)

1. Σβαρνίτσα Tichodroma muraria

 

 

(L) ΚΕΡΘΙΙΔΕΣ (CERTHIIDAE)

1. Καμποδεντροβάτης, Δεντροβάτης Certhia brachydactyla

 

 

(LI) ΡΕΜΙΖΙΔΕΣ (REMIZIDAE)

1. Σακουλοπαπαδίτσα Remiz pendulinus

 

 

(LII) ΟΡΙΟΛΙΔΕΣ (ORIOLIDAE)

1. Συκοφάγος, Φλορκός, Κλορκός, Συκοφάς    Oriolus oriolus

 

 

(LIII) ΑΕΤΟΜΑΧΙΔΕΣ (LANIIDAE)

1. Δακκανούρα, Αετομάχος, Μακρονούρα Lanius collurio
2. Δακκανούρα, Γαϊδουροκεφαλάς Lanius minor
3. Δακκανούρα, Διπλοκεφαλάς Lanius excubitor
4. Δακκανούρα, Κοκκινοκεφαλάς Lanius senator
5. Δακκανούρα, Παρδαλοκεφαλάς Lanius nubicus

 

 

(LIV) ΚΟΡΑΚΙΔΕΣ (CORVIDAE)

1. Χαρβαρόνι Corvus frugilegus
2. Κόρακας, Κλόκκαρος Corvus corax
3. Κίσσα Garrulus glandarius glaszneri

 

 

(LV) ΨΑΡΙΔΕΣ (STURNIDAE)

1. Αγιοπούλι Sturnus roseus

 

 

(LVI) ΣΤΡΟΥΘΙΔΕΣ (PLOCEIDAE)

1. Στρούθος Passer moabiticus
2. Πετροσπουργίτης Petronia petronia
3. Σπουργίτης ο ισπανικός Passer hispaniolensis
4. Δενδρόστρουθος Passer montanus

 

 

(LVII) ΣΠΙΖΙΔΕΣ (FRINGILLIDAE)

1. Σπίνος, Σκίννος Fringilla coelebs
2. Χειμωνόσπιννος Fringilla montifringilla
3. Μπασταρτοκανάρινο Serinus pusillus
4. Μπασταρτοκανάρινο Serinus serinus
5. Φλώρος, Λουλλουδάς Carduelis chloris
6. Καρδερίνα, Ζγαρτίλι Carduelis carduelis
7. Χρυσοκαρδερίνα, Δκιολαρούϊ Carduelis spinus
8. Κοτσιηνάρα, Τσακροσγάρτιλο Carduelis cannabina

9. Ελατοσταυρομύτης, Σταυρομούττης

Ζαομούττης, Πινολοφάς

Loxia curvirostra
10. Αρκόσπιννος Pyrrhula pyrrhula
11. Χοντρομύττης, Διπλόσπιννος Coccothraustes coccothraustes

 

 

(LVIII) ΕΜΠΕΡΙΖΙΔΕΣ (EMBERIZIDAE)

1. Ελατοτσίχλονο Emberiza leucocephala
2. Χρυσοτσίχλονο Emberiza cintrinella
3. Βουνοτσίχλονο Emberiza cia
4. Σμυρνοτσίχλονο Emberiza cineracea
5. Βλάχος, Σιταροπούλλι Emberiza hortulana

6. Σκουρόβλαχος, Σιταροπούλλι,

Χοντρομούττης

Emberiza caesia
7. Σημυδοτσίχλονο Emberiza aureola
8. Καλαμοτσίχλονο Emberiza schoeniclus
9. Κρασοπούλλι, Τριλίγγος Emberiza malenocephala
10. Καμποτσίχλονο, Τσακρόστρουθος Miliaria calandra

 

(LVIV) ΤΥΜΑΛΙΙΔΕΣ (TIMALIIDAE)

1. Γιάννουρος ο μουστακοφόρος Panurus biarmicus