Ηλικία για γάμο

15. (1) Σε περίπτωση που το ένα ή και τα δύο πρόσωπα δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, επιτρέπεται να συνάψουν γάμο, αν:

(α) έχουν συμπληρώσει και τα δύο το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους,

(β) τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα συγκατατίθενται εγγράφως προς τούτο,

(γ) υπάρχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν τούτο.

(2) Σε περίπτωση που:

(α) τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα αδικαιολόγητα δεν παρέχουν τη συγκατάθεσή τους, όπως προβλέπεται στην παρ. (β) του εδαφίου (1) πιο πάνω, ή

(β) δεν υπάρχει πρόσωπο που να έχει τη γονική μέριμνα για παροχή της συγκατάθεσης,

το Δικαστήριο της Επαρχίας όπου διαμένει το εν λόγω πρόσωπο που πρόκειται να συνάψει το γάμο, δύναται να επιτρέψει τη σύναψή του.