Σημείωση
76(1) του Ν.11(Ι)/2006Έναρξη της ισχύος του Ν. 11(Ι)/2006

Με εξαίρεση το άρθρο 74, ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 11(Ι)/2006] τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας