Σημείωση
78 του Ν. 11(Ι)/2006Κατάργηση

Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 11(Ι)/2006] οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμοι του 2003 έως (Αρ.2) του 2004 καταργούνται:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του Μέρους ΧΙΙ των υπό αναφορά Νόμων παραμένουν σε ισχύ έως την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του άρθρου 74 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 11(Ι)/2006].