Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας

7.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιωνδήποτε Νόμων ή Κανονισμών, οι οποίοι περιέχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζομένους, ο χρόνος εργασίας, ανά εβδομάδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες κατά μέσον όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.

(2) Κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου οι περίοδοι ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών και οι περίοδοι αδείας ασθενείας δε συνεκτιμώνται ή είναι ουδέτερες.

(3) Η περίοδος αναφοράς είναι τέσσερις μήνες.

(4) Τηρουμένων των γενικών αρχών προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται, εφόσον

(α) Ο εργαζόμενος συναινεί για την παροχή της εργασίας αυτής,

(β) ο εργαζόμενος δεν υφίσταται καμία επίπτωση αν δε δεχτεί να εκτελέσει την εργασία αυτή,

(γ) ο εργοδότης τηρεί και ενημερώνει αρχείο για όλους τους εργαζομένους που παρέχουν τέτοια εργασία,

(δ) το αρχείο είναι στη διάθεση της αρμόδιας αρχής η οποία δικαιούται να απαγορεύει ή περιορίζει τη δυνατότητα υπέρβασης της ανώτατης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας, για λόγους ασφάλειας ή/και υγείας των εργαζομένων,

(ε) ύστερα από αίτηση της αρμόδιας αρχής ο εργοδότης της παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση των εργαζομένων.