Συνέχιση δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της εκκαθάρισης

158Β. Παρά την ανάκληση της άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών δυνάμει του άρθρου 41, ο εκκαθαριστής, συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού εκκαθαριστή, δύναται να συνεχίσει ορισμένες δραστηριότητες της ασφαλιστικής επιχείρησης, στο μέτρο που απαιτείται ή ενδείκνυται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εκκαθάρισης και αφού λάβει τη ρητή και ειδική συγκατάθεση και υπό τον έλεγχο του Εφόρου για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία ενεργειών.