Ενημέρωση πιστωτών άλλων κρατών μελών

158Α.-(1) Ο εκκαθαριστής, χωρίς καθυστέρηση, ειδοποιεί εγγράφως κάθε πιστωτή που γνωρίζει και που έχει την έδρα του, κατοικία ή συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος. Ο εκκαθαριστής ενημερώνει σχετικά τον Έφορο, ο οποίος,  εάν διαπιστώσει παραλείψεις ή πλημμέλειες στη διαδικασία ειδοποίησης, ενημερώνει ο ίδιος, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τους πιστωτές που δεν έχουν ειδοποιηθεί από τον εκκαθαριστή ή επαναλαμβάνει τη γνωστοποίηση.

(2) Η γραπτή ειδοποίηση κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει ιδίως -

(α) Τις προθεσμίες αναγγελίας των απαιτήσεων κατά το άρθρο 251 του περί Εταιρειών Νόμου, τις κυρώσεις που προβλέπονται, σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών αυτών· την αρμόδια αρχή για την αναγγελία των απαιτήσεων, η οποία είναι ο εκκαθαριστής, καθώς και άλλα μέτρα που τυχόν επιβλήθηκαν.

(β) πληροφορίες για το κατά πόσον οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις είναι προνομιούχες ή εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια, οφείλουν να προβούν σε αναγγελία των απαιτήσεών τους.  και

(γ) τα γενικά αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης επί των ασφαλιστηρίων και ιδίως την ημερομηνία, από την οποία έπαυσε η ασφαλιστική κάλυψη κατά το άρθρο 160, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ασφαλισμένου από το ασφαλιστήριο.

(3)(α) Η γραπτή ειδοποίηση των πιστωτών, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα σε έντυπο που φέρει, διατυπωμένο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον τίτλο «Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως και τηρητέες προθεσμίες».

(β) Σε περίπτωση που ο πιστωτής είναι δικαιούχος ασφαλιστικής απαίτησης, οι πληροφορίες παρέχονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους συνήθους διαμονής, κατοικίας ή έδρας του.

(γ) Ο τύπος του εντύπου που προβλέπεται στην παράγραφο (α) καθορίζεται εκάστοτε από τον ΄Εφορο με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4)(α) Κάθε πιστωτής που έχει συνήθη διαμονή, κατοικία ή έδρα σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων αρχών των άλλων κρατών μελών, δικαιούται να υποβάλει τις απαιτήσεις του στην επίσημη γλώσσα του εν λόγω κράτους μέλους.

(β) Η υποβολή της απαίτησης πρέπει να γίνεται σε έντυπο που φέρει τον τίτλο «Αναγγελία απαιτήσεως» στην ελληνική γλώσσα.

(γ) Ο τύπος του εντύπου που προβλέπεται στην παράγραφο (β) καθορίζεται εκάστοτε από τον ΄Εφορο με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5) Οι απαιτήσεις των πιστωτών, κατά το εδάφιο (4), τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης και κατάταξης με τις ομοειδείς απαιτήσεις πιστωτών με συνήθη διαμονή, κατοικία ή έδρα στη Δημοκρατία.

(6) Ο πιστωτής κατά την αναγγελία της απαίτησής του αποστέλλει αντίγραφο των τυχόν αποδεικτικών στοιχείων, δηλώνει το ύψος, το είδος και την ημερομηνία γενέσεως της απαίτησής του, την τυχόν ύπαρξη προνομίου, εμπράγματης ασφά-λειας ή επιφύλαξης κυριότητας, καθώς και τα στοιχεία του ενεργητικού που καλύπτονται από την ασφάλεια αυτή:

Νοείται ότι, ο πιστωτής δεν  υποχρεούται να υποδείξει ότι η απαίτησή του εμπίπτει στο προνόμιο που αναφέρεται στα εδάφια (5) και (8) του άρθρου 163.