Οι διευθύνοντες υποκατάστημα κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ

55.—(1) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού θα ισχύουν σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία προτίθεται να ιδρύσει υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και υποβάλει σχετική αίτηση στον Έφορο, για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 33 του παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του παρόντος Νόμου με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

(α) Οι διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 53 δε θα ισχύουν

(β) τα καθήκοντα του προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 53, θα ασκούνται από το γενικό αντιπρόσωπο της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 58.