Διευθύνοντες υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης

54.—(1) Σε σχέση με το υποκατάστημα ή την αντιπροσωπεία που ιδρύονται στη Δημοκρατία από αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (ζ) του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου, θα ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που μνημονεύονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 53 του παρόντος Νόμου, στον Έφορο θα ανακοινώνονται οι πληροφορίες που καθορίζονται στο έντυπο της αιτήσεως για χορήγηση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών

(β) σε ό,τι αφορά το πρόσωπο που μνημονεύεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 53 του παρόντος Νόμου, τα καθήκοντα του προσώπου αυτού θα ασκούνται από το γενικό αντιπρόσωπο της επιχείρησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του παρόντος Νόμου·

(γ) σε ό,τι αφορά τα λοιπά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 53, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι φυσικά και να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (5) του άρθρου 53 του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται κατά πάντα και προκειμένου περί των διευθυνόντων υποκατάστημα ή αντιπροσωπεία αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης.