Είσπραξη διοικητικού προστίμου

203.—(1) Το διοικητικό πρόστιμο, που επιβάλλεται από τον Έφορο κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, περιέρχεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση παραλείψεως πληρωμής του, όταν η απόφαση προς επιβολή του καταστεί οριστική, είτε λόγω παρελεύσεως άπρακτης της προθεσμίας προς προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, είτε λόγω επικυρώσεως της αποφάσεως του Εφόρου από τον Υπουργό, ο Έφορος λαμβάνει δικαστικά μέτρα προς είσπραξη τον και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.