Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο κατ' αποφάσεων του Εφόρου και του Υπουργού

204. Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 146 του Συντάγματος, σε προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου υπόκειται—

(α) Κάθε απόφαση του Εφόρου προς απόρριψη της αιτήσεως για χορήγηση άδειας ασκήσεως ή επεκτάσεως ασφαλιστικών εργασιών ή προς ανάκληση ή περιορισμό της άδειας αυτής·

(β) κάθε απόφαση του Εφόρου προς απόρριψη της αιτήσεως για εγγραφή σε ένα από τα τηρούμενα δυνάμει του άρθρου 173 Μητρώα και έκδοση του ανάλογου πιστοποιητικού εγγραφής ή προς διαγραφή ενός προσώπου από τα Μητρώα αυτά·

(γ) κάθε απόφαση του Εφόρου προς επιβολή διοικητικού προστίμου ή άλλων διοικητικών κυρώσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) κάθε άλλη δυσμενής απόφαση του Εφόρου, υποκείμενη σε προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ή μη· και

(ε) κάθε απόφαση του Υπουργού που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του παρόντος Νόμου και επικυρώνει οποιαδήποτε δυσμενή κατά τα ανωτέρω απόφαση του Εφόρου.