Ισχύς της άδειας

20.—(1) Η χορηγούμενη από τον Έφορο άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, ισχύει μόνο για την άσκηση των προβλεπόμενων στην άδεια ασφαλιστικών εργασιών εντός της Δημοκρατίας και κατόπιν εγκρίσεως του Εφόρου για σκοπούς εγκατάστασης της εταιρείας στο εξωτερικό.

(2) Σε περίπτωση εν τούτοις προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, η χορηγούμενη άδεια θα ισχύει σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., όπου η κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία θα δικαιούται να ασκεί εργασίες είτε υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης είτε και υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών καθώς και στην Ελβετική Συνομοσπονδία, υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, μόνο για εργασίες του Κλάδου Γενικής Φύσεως.