Ανταλλαγή πληροφοριών με αρμόδιες αρχές στην Ε.Ε.

20Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21, πριν από τη χορήγηση άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών σε ασφαλιστική επιχείρηση, ο ΄Εφορος ζητά τη γνώμη των αρμοδίων εποπτικών αρχών του άλλου κράτους μέλους που εμπλέκεται, όταν ασφαλιστική επιχείρηση -

(α)  Είναι  θυγατρική  ασφαλιστικής  επιχείρησης με  άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος·

(β)  είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης ασφαλιστικής επιχείρησης με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος· ή

(γ)  ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος.

(2) Ο ΄Εφορος, πριν από τη χορήγηση άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών σε ασφαλιστική επιχείρηση, ζητά τη γνώμη της αρμόδιας εποπτικής αρχής του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η οποία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων ή E.Π.E.Y., όταν ασφαλιστική επιχείρηση-

(α)  Είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε κράτος μέλος,

(β)  είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε κράτος μέλος, ή

(γ)  ελέγχεται  από  το  ίδιο  φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε κράτος μέλος.

(3) Ο ΄Εφορος διαβουλεύεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), ιδίως όταν αξιολογεί την ποιότητα των μετόχων και την εντιμότητα και την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών που συμμετέχουν στη διαχείριση άλλης οντότητας του ίδιου ομίλου:

Νοείται ότι, ο ΄Εφορος, μαζί με τις εν λόγω αρμόδιες εποπτικές αρχές, ανταλλάσσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ποιότητα των μετόχων και την εντιμότητα και την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών που ενδιαφέρει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές που εμπλέκονται, όταν πρόκειται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής των όρων λειτουργίας.