Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη στοιχείων ή παρεμπόδιση ελέγχου

212. Όποιος εν γνώσει προβαίνει, κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς ουσιώδες στοιχείο της ή αποκρύπτει οτιδήποτε ουσιώδες, ή παραλείπει, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος του Εφόρου στο οποίο τάσσεται εύλογος κατά περίπτωση προθεσμία, την υποβολή στοιχείων ή άλλωσπως παρεμποδίζει τη διενέργεια ελέγχου του Εφόρου, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι πέντε ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι εκατό χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.