Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου κυπριακής αντασφαλιστικής επιχείρησης σε αλλοδαπή αντασφαλιστική επιχείρηση

113Α.-(1) Επιτρέπεται η μεταβίβαση από κυπριακή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου των αντασφαλιστικών εργασιών της, που καλύπτουν ασφαλιστικούς κινδύνους ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις εντός και εκτός της Δημοκρατίας, σε αλλοδαπή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, που ασκεί αντασφαλιστικές εργασίες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εφόσον:

(α) τηρηθούν οι διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου, (άρθρα 107 έως 111 του Μέρους αυτού)· και

(β) προσκομισθεί στον Έφορο γραπτή συναίνεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, του Κράτους όπου ο εκδοχέας έχει την έδρα του, αναφορικά με τη σκοπούμενη μεταβίβαση.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και  στην περίπτωση που εκχωρητής είναι αλλοδαπή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, που κατέχει άδεια ασκήσεως αντασφαλιστικών εργασιών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και ο εκδοχέας είναι επίσης αλλοδαπή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ανεξάρτητα εάν αυτή κατέχει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών εργασιών δυνάμει του παρόντος Νόμου.