Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου αλλοδαπής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή αντασφαλιστική επιχείρηση

113Β. Επιτρέπεται η μεταβίβαση από αλλοδαπή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, που ασκεί αντασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του συνόλου ή μέρους του αντασφαλιστικών εργασιών της, που καλύπτουν ασφαλιστικούς κινδύνους ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις εντός της Δημοκρατίας, σε κυπριακή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου, (άρθρα 107 έως 111, του Μέρους αυτού).