Ποινικό αδίκημα για τη συνέχιση εργασιών πρακτόρευσης μετά τον τερματισμό της σύμβασης πρακτόρευσης

190.- Ασφαλιστικός πράκτορας, ο οποίος συνεχίζει να συνάπτει ασφαλιστικές συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό ασφαλιστικής επιχείρησης παρά τον τερματισμό της σύμβασης πρακτόρευσης με την επιχείρηση αυτή, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδων λιρών ή με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών ή και με τις δύο αυτές ποινές.