Παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου

214. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι διευθύνοντες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι τους, οι κάτοχοι ειδικής συμμετοχής, οι ασκούντες εργασίες διαμεσολάβησης, οι εντεταλμένοι αναλογιστές και οι ελεγκτές, που παραβαίνουν εν γνώσει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διαπράττουν ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο, εφόσον δεν προβλέπεται άλλη ποινή σε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου με χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδων λιρών.