Απαγόρευση εκούσιας διάλυσης

156.-(1) Δεν επιτρέπεται η εκούσια διάλυση και εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης -

(α)  Της οποίας ανακλήθηκε η άδεια άσκησης ασφαλιστικών εργασιών για λόγο που επάγεται την αναγκαστική της διάλυση και εκκαθάριση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 155· ή

(β) για την οποία ισχύει απαγόρευση ή περιορισμός της ελεύθερης διάθεσηςστοιχείων του ενεργητικού της, που τέθηκε από τον Έφορο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 65 και στο εδάφιο (2) του άρθρου 72.

(2) Στις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) περιπτώσεις, η διάλυση και εκκαθάριση της ασφαλιστικής επιχείρησης διενεργείται από το Δικαστήριο κατ’ αίτηση του Εφόρου.  Από την ημέρα της υποβολής της  αίτησης και μέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης, δεν επιτρέπεται να εκδοθεί διάταγμα παραλαβής κατά της ασφαλιστικής αυτής επιχείρησης.