Αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση σε περίπτωση ανακλήσεως της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών

155.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), η ανάκλήση της άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών που χορηγήθηκε σε ασφαλιστική επιχείρηση υποκείμενη στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, επάγεται την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της επιχείρησης αυτής από το Δικαστήριο δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, του οποίου οι οικείες διατάξεις εφαρμόζονται κατά την έκταση, κατά την οποία αυτές δεν προσκρούουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1), οι διατάξεις του Μέρους  VIII του παρόντος Νόμου, δεν εφαρμόζονται.

(2) Η ανάκληση της άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών από μια ασφαλιστική επιχείρηση, για τους λόγους που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (i) έως (iv) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 41, δεν επάγεται την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της ασφαλιστικής επιχείρησης:

Νοείται εν τούτοις ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας ανακλήθηκε η άδεια οφείλει να προβεί στη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της, ασφαλιστηρίων Κλάδου Γενικής Φύσεως ή Κλάδου Ζωής, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος VIII.