Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων Κλάδου Γενικής Φύσεως κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας σε άλλη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία και μεταβίβαση χαρτοφυλακίου αντανασφαλιστικών εργασιών Κλάδου Γενικής Φύσεως ή Κλάδου Ζωής ασφαλιστικής ή αντανασφαλιστικής επιχείρησης σε άλλη ασφαλιστική ή αντανασφαλιστική επιχείρηση

107.—(1) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων του Κλάδου Γενικής Φύσεως κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας προς άλλη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, ή η μεταβίβαση χαρτοφυλακίου αντασφαλιστικών εργασιών Κλάδου Γενικής Φύσεως ή Κλάδου Ζωής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης σε άλλη ασφαλιστική  ή αντασφαλιστική επιχείρηση εκτός αν, η μεταβίβαση εγκριθεί με απόφαση του Εφόρου, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα σε επόμενες διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία:

(α) μια κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία που, για σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού, εφεξής θα καλείται «ο εκχωρητής», προτίθεται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων του Κλάδου Γενικής Φύσεως, που καλύπτουν ασφαλιστικούς κινδύνους εντός της Δημοκρατίας, σε άλλη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, που για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού εφεξής θα καλείται «ο εκδοχέας», ή

(β) μια κυπριακή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, που για σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού, εφεξής θα καλείται «ο εκχωρητής», προτίθεται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου αντασφαλιστικών εργασιών Κλάδου Γενικής Φύσεως ή Κλάδου Ζωής, σε άλλη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, που για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού εφεξής θα καλείται «ο εκδοχέας»,

ο εκδοχέας υποβάλλει αίτηση  στον Έφορο προς έγκριση της συμφωνίας μεταβίβασης.

(3) Σε περίπτωση μεταβίβασης χαρτοφυλακίου αντασφαλιστικών εργασιών Κλάδου Γενικής Φύσεως ή Κλάδου Ζωής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης σε άλλη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) αίτηση, υποβάλλεται και έκθεση ενός ανεξάρτητου αναλογιστή, άλλου από τον εντεταλμένο ή τον εσωτερικό αναλογιστή του εκχωρητή ή του εκδοχέα, σε σχέση με τους όρους της σκοπούμενης μεταβίβασης, στην οποία ο αναλογιστής αυτός εκφράζει σαφώς και επαρκώς τις απόψεις του αναφορικά με τις ενδεχόμενες πιθανές επιπτώσεις της μεταβίβασης στους υφιστάμενους ασφαλισμένους του εκχωρητή και του εκδοχέα.

(4) Με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) αίτηση καταβάλλεται και το καθορισμένο τέλος.