Έγγραφα που κατατίθενται στον Έφορο σε σχέση με τη μεταβίβαση. Ποινικό αδίκημα

106.—(1) Ο εκδοχέας, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την έκδοση δικαστικού διατάγματος και την έγκριση της συμφωνίας μεταβίβασης, οφείλει να καταθέσει στον Έφορο τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Πιστοποιημένα αντίγραφα των καταστάσεων ενεργητικού και παθητικού του εκχωρητή και του εκδοχέα, συνοδευόμενα από κατάσταση που καταδεικνύει τη φύση και τους όρους της μεταβίβασης·

(β) πιστοποιημένο αντίγραφο της συμφωνίας δυνάμει της οποίας συντελέστηκε η μεταβίβαση καθώς και το σχετικό διάταγμα του Δικαστηρίου, με το οποίο εγκρίθηκε η συμφωνία αυτή·

(γ) πιστοποιημένα αντίγραφα της έκθεσης του ανεξάρτητου αναλογιστή, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έκθεση ή έγγραφο στο οποίο βασίζεται η συμφωνία· και

(δ) ενυπόγραφη δήλωση του προέδρου και του ανώτερου εκτελεστικού λειτουργού του εκχωρητή και του εκδοχέα ότι, εξ όσων οι ίδιοι γνωρίζουν, στις εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές οι οποίες έγιναν ή μέλλουν να γίνουν προς οποιοδήποτε πρόσωπο ένεκα της μεταβίβασης, και ότι πέραν αυτών δεν οφείλεται ο,τιδήποτε άλλο.

(2) Με την κατάθεση των πιο πάνω εγγράφων καταβάλλεται το καθορισμένο τέλος.

(3) Ο Έφορος, μετά την κοινοποίηση των πιο πάνω εγγράφων, προβαίνει στη δημοσίευση του σχετικού δικαστικού διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδων λιρών.